Algemene voorwaarden Tilroe Optiek BV

ARTIKEL 1. IDENTITEIT VAN TILROE OPTIEK
Tilroe Optiek BV
Walstraat 81
4381 GD Vlissingen
www.tilroe.nl
KVK-nummer: 54066204
BTW-identificatienummer: 851142990B01
ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
1.
Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op elk
aanbod en elke aanbieding van producten en diensten, welke door Tilroe Optiek BV (hierna:
Tilroe Optiek) geleverd worden aan haar wederpartij (hierna: de Klant).
2.
Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan
de Klant beschikbaar gesteld. Indien het ter hand stellen van de algemene voorwaarden
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden
aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Tilroe Optiek in de winkel zijn in te zien en de
Algemene Voorwaarden op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden
toegezonden.
3.
Indien naast de Algemene Voorwaarden tevens aanvullende product- of dienstenvoorwaarden
van derden van toepassing zijn op de dienstverlening van Tilroe Optiek dan zullen de leden 2
en 3 van artikel 2 eveneens op deze aanvullende product- en dienstenvoorwaarden van
toepassing zijn.
ARTIKEL 3. HET AANBOD
1.
Alle aanbiedingen zijn gedurende 30 kalenderdagen geldig, tenzij uit de aanbieding
uitdrukkelijk anders blijkt. De aanbieding vervalt van rechtswege indien deze niet binnen de
gestelde termijn door de Klant wordt aanvaard.
2.
Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten
en diensten. Het aanbod is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de Klant mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden Tilroe Optiek niet.
3.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is welke rechten en
verplichtingen hij heeft als hij overgaat tot het aanvaarden van het aanbod.
ARTIKEL 4. DE OVEREENKOMST
1.
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het
aanbod.
2.
Tilroe Optiek staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op
de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
3.
Tilroe Optiek is gerechtigd om extra voorwaarden aan uitvoering van de dienst en/of bestelling
c.q. de levering van de producten te stellen zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling.
4.
Producten van persoonlijke aard kunnen na opdrachtverstrekking niet worden geannuleerd.
Voorraadproducten, die niet persoonlijk zijn, kunnen worden geannuleerd mits annulering
plaatsvindt voordat de producten zijn geleverd aan de Klant en de producten niet zijn geopend,
de verzegeling niet is verbroken of de tags zijn verwijderd.
Bij annulering van voorraadproducten worden annuleringskosten in rekening gebracht bij de
Klant. De annuleringskosten bedragen 50% van het totaalbedrag dat de Klant heeft besteld en
geannuleerd.
ARTIKEL 5 LEVERING DIENSTEN
1.
Tilroe Optiek garandeert dat de door haar verrichte oogmetingen en de door haar vervaardigde
bril en/of andere verschafte hulpmiddelen voldoen aan de aanvaarde normen ten aanzien van
oogmetingen en het vervaardigen van brillen.
2.
De te verrichten oogmetingen en brilaanpassingen zullen steeds worden uitgevoerd conform
de eisen van vakbekwaamheid.
3.
Verder staat Tilroe Optiek ervoor in dat de door haar geleverde diensten en producten voldoen
aan eisen van bruikbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de
overeenkomst zijn bedoeld en hetgeen daarover mag worden verwacht gelet op alle
omstandigheden van het geval.
4.
Indien ondanks de zorgvuldigheid van Tilroe Optiek de Klant gebreken in oogmeting en/of
briluitvoering en/of andere hulpmiddelen aangeeft, is Tilroe Optiek verplicht een nieuwe
oogmeting te verrichten en/of het geconstateerde foutieve product te vervangen.
5.
Het brilvoorschrift is 6 maanden geldig. Tilroe Optiek kan niet garanderen dat het brilvoorschrift
in alle gevallen binnen 6 maanden ongewijzigd zal zijn. Het risico voor gebruik van een
brilvoorschrift na afgifte komt voor rekening en risico van de Klant.
6.
De Klant kan een afschrift van het door Tilroe Optiek vastgestelde brilvoorschrift meenemen
onder voldoening van de kosten van dit voorschrift en onder de voorwaarde dat de Klant zijn
verplichtingen jegens Tilroe Optiek is nagekomen.
6. LEVERING PRODUCTEN
1.
Tilroe Optiek zal zo zorgvuldig mogelijk de overeenkomst met de Klant uitvoeren.
2.
Tilroe Optiek draagt zorg voor levering van de bestelde producten binnen de daarvoor
aangegeven levertermijn.
3.
De producten reizen voor rekening en risico van Tilroe Optiek totdat de producten door de
Klant of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.
4.
Indien de levering vertraagd is, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, dient de Klant Tilroe Optiek schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan
Tilroe Optiek een redelijke termijn van minstens 30 dagen wordt geboden om alsnog de
bestelde producten te leveren. Wanneer Tilroe Optiek binnen deze termijn niet tot levering
overgaat, heeft de Klant in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
ontbinden.
5.
Na ontbinding op grond van het vorig lid zal Tilroe Optiek het bedrag dat de Klant eventueel
aanbetaald heeft binnen 14 dagen terugbetalen.
ARTIKEL 8. DE PRIJS
1.
Alle prijzen van diensten en producten vermeld door Tilroe Optiek in de winkel dan wel op zijn
website zijn altijd onder voorbehoud van druk- en zetfouten en inclusief btw.
2.
Prijzen van diensten en producten kunnen periodiek opnieuw geïndexeerd worden.
3.
De prijzen van diensten en producten binnen de looptijd van een aanbieding worden niet
verhoogd, tenzij Tilroe Optiek geconfronteerd wordt met wettelijke aanpassingen en
verhogingen.
ARTIKEL 9. BETALING VAN DIENSTEN EN PRODUCTEN
1.
Alle producten en diensten worden betaald uiterlijk bij levering, tenzij partijen uitdrukkelijk
anders overeenkomen.
2.
Alle betalingen zullen plaatsvinden zonder verrekening van enige tegoeden, tenzij door Tilroe
Optiek uitdrukkelijk is aangegeven.
3.
Tilroe Optiek is gerechtigd om te zijner keuze een aanbetaling voor de te leveren diensten en
producten te verzoeken. Tilroe Optiek zal zijn werkzaamheden eerst aanvangen nadat de
aanbetaling aan hem is voldaan.
4.
De Klant kan de producten en diensten van Tilroe Optiek bij uitzondering en eerst na
toestemming van Tilroe Optiek, ook op rekening afnemen. Bij afname op rekening zal de Klant
de betaling voldoen binnen 14 dagen na levering van de producten en/of diensten.
5.
Optiek Tilroe kan meewerken aan declaraties van vergoedingen bij de zorgverzekeraar van de
Klant. De Klant is en blijft echter te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van de gehele
factuur van Tilroe Optiek, ongeacht de reden dat de zorgverzekeraar niet of niet volledig tot
vergoeding overgaat.
5.
Indien de Klant niet tijdig tot betaling van de facturen overgaat zal hij door Tilroe Optiek in
gebreke worden gesteld en alsnog de mogelijkheid krijgen om binnen een redelijke termijn van
minstens 14 dagen tot betaling van de facturen over te gaan.
6.
Indien de Klant nadat hij conform lid 4 van artikel 8 van deze algemene voorwaarden in
gebreke is gesteld zijn facturen nog niet heeft voldaan is Tilroe Optiek gerechtigd om
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke
incassokosten worden wettelijk bepaald en bedragen minimaal € 40,-.
ARTIKEL 10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.
Het eigendom van de bestelde en geleverde producten gaat pas op de Klant over, zodra deze
aan al zijn betalingsverplichtingen, welke voortvloeien uit de rechtsverhouding met Tilroe
Optiek heeft voldaan.
2.
De Klant zal pas gerechtigd zijn de geleverde producten door te verkopen, indien volledige
betaling aan Tilroe Optiek heeft plaatsgevonden.
3.
Bij het niet kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen, is Tilroe Optiek gerechtigd de
geleverde producten terug te vorderen en de kosten van terugvordering op de Klant te
verhalen.
Algemene voorwaarden Tilroe Optiek BV 2022
ARTIKEL 11. GARANTIE
1.
De Klant zal klachten direct na eerste constatering aan Tilroe Optiek schriftelijk of digitaal
kenbaar maken.
2.
Tilroe Optiek dient na het indienen van een klacht zo spoedig mogelijk een afspraak met de
Klant in te plannen om de klacht op te lossen.
3.
Aanspraak op garantie vervalt indien derden of de Klant zonder toestemming van Tilroe Optiek
werkzaamheden aan het door Tilroe Optiek met garantie geleverde product heeft verricht of
heeft laten verrichten door een ander dan Tilroe Optiek waar de overeenkomst mee is
aangegaan.
4.
Reparaties aan producten zullen voor rekening en risico van de Klant zijn, tenzij er sprake is
van reparatie binnen de garantieperiode.
5.
Tilroe Optiek kan aan de Klant in specifieke gevallen extra garantie op basis van een levering
toekennen. Tilroe Optiek bindt zich niet tot extra garantie voor toekomstige leveringen.
6.
De garantietermijn verschilt per product en per leverancier. Voor een opgave van de
garantietermijnen wordt verwezen naar de bijlage “Garantievoorwaarden van de Opticien”.
Indien de garantietermijn afwijkend is, zal Tilroe Optiek de Klant hier tijdig over informeren.
7.
Op producten, welke in de opruiming zijn, geldt geen garantie.
ARTIKEL 12. OVERMACHT
1.
Er is sprake van overmacht indien de omstandigheden niet aan Tilroe Optiek zijn toe te
rekenen.
2.
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog en daarmee vergelijkbare situaties;
overheidsmaatregelen; werkstakingen; beveiligingsincidenten, datalekken; belemmeringen
door derden; transportmoeilijkheden; door Tilroe Optiek onvoorziene technische complicaties;
brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Tilroe Optiek , welke niet voor
risico van Tilroe Optiek komen en de omstandigheid dat Tilroe Optiek een prestatie van een
derde, die van belang is in verband met de door Tilroe Optiek te leveren prestatie, niet, niet
tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt en Tilroe Optiek hierdoor niet in staat is zijn verplichtingen
na te komen.
3.
Tilroe Optiek kan de Klant berichten dat zij als gevolg van een overmacht situatie de
overeenkomst met de Klant ontbindt of de uitvoering van de overeenkomst opschort.
4.
Indien Tilroe Optiek de overeenkomst ontbindt, zal een gedane vooruitbetaling worden
terugbetaald, echter de Klant is verplicht om de reeds door Tilroe Optiek gemaakte kosten te
vergoeden voor zover deze ten behoeve van de Klant zijn gemaakt.
ARTIKEL 13. ONTBINDING
1. Tilroe Optiek is gerechtigd om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst
met de Klant over te gaan in de volgende gevallen:
– de Klant niet tijdig of volledig voldoet aan zijn (aan) betalingsverplichtingen, ondanks
ingebrekestelling;
– levering van de producten aan de Klant tweemaal niet heeft kunnen plaatsvinden;
– indien op de Klant de schuldsanering van toepassing is;
– indien de Klant beschikkingsonbevoegd wordt verklaard en onder curatele wordt gesteld;
– indien ondanks diverse pogingen (minimaal 3 maal) contact met de Klant niet mogelijk is,
waarvan 1 schriftelijk c.q. digitaal.
2.
Tilroe Optiek zal de Klant eerst schriftelijk wijzen op de gevolgen van de ontbinding via de
wijzen en op de/het (mail) adres(sen) dat bij Tilroe Optiek bekend is c.q. zijn.
3.
De Tilroe Optiek zal niet tot ontbinding overgaan op onredelijke gronden of indien de
ontbinding de tekortkoming niet kan rechtvaardigen.
ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID
1.
Alle aansprakelijkheid van Tilroe Optiek in de rechtsverhouding met de Klant is beperkt tot
hetgeen is bepaald in dit artikel, tenzij er sprake is van andersluidende dwingend rechtelijke
bepalingen met betrekking tot de aansprakelijkheid.
2.
Tilroe Optiek is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van
producten door de Klant of door derden.
3.
Tilroe Optiek is bovendien niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, zoals
bedoeld in artikel 12 (Overmacht) van de Algemene Voorwaarden.
4.
Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van Tilroe Optiek een beveiligingsincident c.q. datalek bij
Tilroe Optiek, bij een door haar ingeschakelde derde of (sub)verwerker zich voordoet, dan is
Tilroe Optiek slechts aansprakelijk indien het datalek is ontstaan door het niet op orde hebben
van de beveiliging van haar systemen.
5.
Voorts is Tilroe Optiek in geval van schade slechts aansprakelijk voor de directe schade
ontstaan door het beveiligingsincident (datalek) en niet aansprakelijk voor indirecte en
gevolgschade.
6.
Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op de Tilroe Optiek toch enige
aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een
bedrag van maximaal € 1500,- (zegge: vijftienhonderd euro) per schadegeval c.q. per
bestelling en maximaal € 5000,- (zegge vijfduizend) per kalenderjaar, behoudens indien er
sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van Tilroe
Optiek.
7.
Eventuele aansprakelijkheid van Tilroe Optiek wordt verder beperkt door het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Tilroe Optiek in het concrete geval uitkeert.
ARTIKEL 15. PRIVACY
1.
Tilroe Optiek werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de
AVG) en verzamelt alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een grondslag voor de
verwerking heeft.
2.
Tilroe Optiek zorgt voor voldoende passende organisatorische en technische
beveiligingsmaatregelen voor een adequaat beveiligingsniveau van de aan haar ter
beschikking gestelde persoonsgegevens.
3.
Ook bij de inschakeling van derden legt Tilroe Optiek de door haar ingeschakelde derden de
verplichting op om te voldoen aan de AVG en stelt hij – voor zover noodzakelijk – extra
waarborgen in om de veiligheid van de persoonsgegevens te kunnen bewerkstelligen.
4.
Zonder toestemming worden geen persoonsgegevens met bedrijven buiten de Europese
Economische Ruimte gedeeld, tenzij Tilroe Optiek daartoe wettelijk wordt verplicht of ingeval
Tilroe Optiek toestemming heeft voor de verwerking van persoonsgegevens buiten de
Europese Economische Ruimte.
5.
Voor zover ondanks de getroffen passende organisatorische en technische
beveiligingsmaatregelen zich verlies van persoonsgegevens voordoet, dan stelt Tilroe Optiek
de Verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG hiervan zo spoedig mogelijk binnen de door
partijen afgesproken termijn op de hoogte.
6.
Tilroe Optiek zal zich inspannen om schade als gevolg van het datalek te minimaliseren en
voor zover mogelijk ongedaan te maken.
7.
Een datalek ontslaat de Klant niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Tilroe
Optiek, tenzij de Klant kan aantonen c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van grove schuld
of nalatigheid aan de zijde van Tilroe Optiek.
8.
Datalekken, welke hebben plaatsgevonden bij een van de door Tilroe Optiek ingeschakelde
derden dienen aan Tilroe Optiek gemeld te worden binnen 48 uur na ontdekking van het
datalek. Alle relevante informatie omtrent het datalek dient daarbij te worden vermeld.
9.
Tilroe Optiek zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering
van de tussen partijen afgesproken opdracht, tenzij
a. de Klant toestemming verleent voor een langere bewaartermijn.
b. Tilroe Optiek op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt
verplicht.
10.
Klanten van Tilroe Optiek hebben op grond van de AVG het recht om hun persoonsgegevens
in te zien, het recht op persoonsgegevens te wijzigen, het recht om vergeten te worden, het
recht op dataportabiliteit en het recht op informatie. Klanten kunnen gebruik maken van deze
rechten op de wijze zoals aangegeven in de privacyverklaring van Tilroe Optiek.
ARTIKEL 16. RECHTS- en FORUMKEUZE
1.
Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten of aanbiedingen van Tilroe Optiek worden
beheerst door het Nederlandse recht.
2.
Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de
plaats waar Tilroe Optiek is gevestigd, tenzij er andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen
gelden.
September 2023
Copyright : OPTIEKadviseurs® i.s.m. de Raadgevers bedrijfsjuristen

Voorwaarden oogmeting

Tilroe Optiek staat voor goed werk. Tijdens de oogmeting voeren wij verschillende metingen uit om te beoordelen hoe het staat met de gezichtsscherpte van het oog. Aan deze werkzaamheden zijn kosten verbonden.

Wanneer u bij ons een bril en/of lenzen koopt brengen wij deze kosten (€ 20.-) niet in rekening. Wanneer u niet tot aankoop van een montuur met glazen of lenzen overgaat worden hier kosten (€ 20.-) voor in rekening gebracht.

Bovendien kan Tilroe Optiek niet verantwoordelijk worden gehouden voor het eindresultaat van een elders gekochte bril (bijvoorbeeld online), glazen of lenzen, naar aanleiding van de bij Tilroe Optiek verkregen oogmeting.

Doet u een aankoop van een brilmontuur met glazen en/of contactlenzen binnen 2 wekenna de oogmeting dan brengen wij de € 20.- in mindering op het totaalbedrag.